STAATSCOURANTGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Oosteinde-Parkweg’, Leidschendam-Voorburg PlangebiedInhoud bestemmingsplanInzien bestemmingsplanBeroepstermijnBeroep instellenVerzoek om voorlopige voorzieningInwerkingtredingVragen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maakt bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening alsmede afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg in de openbare vergadering van 14 mei 2013 het bestemmingsplan ‘Oosteinde-Parkweg’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied van het bestemmingsplan bestaat uit de woonwijken Oosteinde en Parkweg. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door het park Vreugd en Rust, aan de westzijde door de Marialaan overgaand in de Broeksloot, de Parkweg tot het stationsgebied Leidschendam-Voorburg aan de oostzijde en aan de noordzijde door de Spoorweg en de Vliet. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied. Het streven is dat in het jaar 2013 voor het hele grondgebied van Leidschendam-Voorburg er alleen maar recente bestemmingsplannen gelden. In het kader van deze actualiseringsslag van verouderde bestemmingsplannen zijn de wijken Oosteinde en Parkweg aan de beurt. Het doel is om voor beide plangebieden één uniforme planologische regeling te treffen. De bestaande situatie zal worden vastgelegd en waar mogelijk zullen ontwikkelingen binnen bepaalde kaders worden toegestaan. De Buitenplaats Eemwijk is een locatie waar een ontwikkeling plaatsvindt. Deze ontwikkeling is met een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken zijn als volgt raadpleegbaar: • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1916.oosteindeparkweg-0010; • Op de gemeentelijke website www.leidschendam-voorburg.nl; • Een papieren versie ligt in het Servicecentrum (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam) en Werkplein Corbulo (Prins Bernhardlaan 183) in Voorburg. De beroepstermijn loopt van vrijdag 21 juni 2013 tot en met donderdag 1 augustus 2013. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kan iedereen beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad in het plan bij de vaststelling heeft aangebracht. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op telefoonnummer (070) 4264426. Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend Voor meer informatie neemt u contact op met mevrouw C. van Noort of een van de andere medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, vakgroep bestemmingsplannen op telefoonnummer telefoonnummer 14070.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Leidschendam. Bekijk alle Bekendmakingen leidschendam in .

https://leidschendamkrant.nl/bekendmakingen-leidschendam/

Deel dit bericht:

Redactie Leidschendamkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Leidschendamkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Leidschendam.

Gerelateerde berichten